Otvoreno učilište Algebra uvelo pripreme za državnu maturu s nizom inovacija i prednosti za maturante

Otvoreno učilište Algebra uvodi programe pripreme za državnu maturu s nekoliko specifičnosti: besplatna karijerna savjetovanja koja prethode pripremama, praćenje napretka kroz cijeli postupak pripreme, trajni pristup originalnim sadržajima za pripremu ispita i velikom broju ispitnih pitanja koja su dostupna putem učeničkog portala, kao i mogućnost odabira jednog od četiri ciklusa priprema, u skladu s učeničkim navikama i željama. Otvoreno učilište Algebra od ove školske godine pokreće program priprema za državnu maturu, namijenjen svim učenicama i učenicima srednjih škola koji će državnu maturu polagati ove školske godine, oslanjajući se pritom na veliko iskustvo koje Otvoreno učilište Algebra ima u edukaciji tijekom 15 godina postojanja, kao i na Centar karijera, specifično tijelo koje djeluje u sklopu Visokog učilišta Algebra a koje pomaže maturantima i studentima da ispravno planiraju svoju karijeru, ovisno o interesima i sposobnostima kojima raspolažu. Otvoreno učilište Algebra provodi pripreme za državnu maturu iz matematike, hrvatskog jezika, engleskog jezika, biologije, kemije i fizike, i to u osnovnim (B) i višim razinama (A). Sve su pripreme u potpunosti usklađene sa studijskim programima hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. U provedbi priprema za državnu maturu u sklopu ovog programa Otvorenog učilišta Algebra nekoliko je inovativnih specifičnosti. Korištenjem vlastitih softverskih rješenja koja su razvijena i primijenjena u praksi tijekom godina (sustav za automatizirano testiranje myQtest, informacijski sustav ALPS i učenički portal), Otvoreno učilište Algebra provodi ulazno testiranje maturanata što omogućava slaganje homogenih skupina polaznika sličnog predznanja, kao i parcijalna testiranja tijekom priprema te samo završno testiranje. Svi pripremni ispiti dostupni su kroz sustav od trenutka upisa, generiraju se iz velike baze pitanja s državne mature i maturantima ostaju trajno dostupni, što je još jedna od prednosti priprema za državnu maturu u Algebri. Na učeničkom portalu maturantima su