Naš pristup u dizajniranju i razvoju rješenja za digitalno učenje ima za temelje instrukcijski dizajn baziran na teoriji učenja i poučavanja uz primjenu svih prednosti digitalnog učenja.

Prezentacija građe

Kvalitetna prezentacija nastavnog sadržaja najvažniji je element jer se komunikacija odvija s najmanje gubitaka. Svaki modul za učenje stoga sadrži tri važna koraka:

  1. upoznavanje polaznika s ciljevima
  2. prezentiranje informacija
  3. uvježbavanje stečenih vještina

Ključna riječ je fokusiranje. Pažnja polaznika usmjeruje se ka precizno definiranom cilju i svi koraci na tom putu međusobno se nadopunjuju. Jasno definirani cilj znatno će olakšati motivaciju i time dodatno pospješiti učenje. Prezentacija sadržaja prema polazniku dolazi putem više kanala: auditivno (glas koji vodi polaznika), vizualno (slike, animacije, interaktivni elementi…). Nakon prezentacije uvježbavanje se vrši različitim aktivnostima kao što su simulacije ili kviz pitalice. Prema studijama, upotreba više komunikacijskih kanala, načina učenja i primjenom naučenog, uspješnost učenja se načelno povećava.

TEHNIKE UČENJAUSPJEŠNOST
ono što pročitamo10%
ono što čujemo20%
ono što vidimo30%
ono što vidimo, pročitamo i čujemo50%
diskusija sa ostalima70%
ono što primjenimo80%
William Glaser, Educational Psychologist

Iako ovu tablicu ne smijemo shvatiti previše doslovno jer uspješnost učenja ovisi i o raznim drugim svojstvima, ona je dobra smjernica za izradu kvalitetnog digitalnog obrazovnog sadržaja. Upućuje nas na primjenu multimedije, interaktivnosti i kolaboracije u cilju povećanja učinkovitosti digitalnog učenja.